جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

ناک

Nuk

شرکـت ناک بیـش از 50 سـال درحال تـلاش بـرای رفـاه والـدین و رشد بـهتر کـودکان میـباشد. در طـی ایـن فرآیـند مـا از تجربیـات کـارشناسان بسیـاری از قبیـل ماماها، پزشکـان و متخصصیـن تغـذیه و والـدین بـهره گرفتـه ایم که یـکی از نتـایج آن انواع پستانـک های ارتـودنسی ناک است که مشابـه سینه مادر می باشد. لازم به ذکر است که همه ی محصـولات نـاک شیشـه و سر شیـشه ضـد نفـخ و فاقـد مواد مضـر شیمیـایی و دارای طـرح و رنـگ های متنــوع، محصــولات مراقبـتی و بهداشـتی، سـت های آغـازین و سـرویس های غذاخـوری تـهیه شده از مواد با دوام و فاقد مواد شیــمیایی مضـر بر پایه نیــازهای روزمـره کودکـان و والـدین به صـورت کاملا اصـولی با کیفیـت بالا طـراحی شـده اسـت.

ناک